Benartex Unicon Magic, Magical words on white (£13pm)